L8-04A 格詠藍調


因「聚攏」而組成,被投訴擊鼓聲浪過大乃家常便飯。頗難界定本組織從事哪類(演藝)活動──雖然以跨媒體街頭表演較多。

聯絡 : 李志文
電話 : 9228 3302
電郵 : man_lee_hk@yahoo.com

聯絡2 : 馮國基
電話 : 9357 2991
電郵 : gabskee@yahoo.com

聯絡3 : 劉銘鏗 (神父)
電話 : 9263 1940
電郵 : mrsunfool@yahoo.com.hk

聯絡4 : 楊展強 (貧窮映畫)
電話 : 6434 0414
電郵 : ckeugene@gmail.com