【JCCAC 手作市集】「Dem Art」堅.藝示範
Left
Right

「堅.藝示範」比大家認識不同媒介所用到嘅工具同了解藝術家嘅創作過程,今次市集邀請到4位JCCAC 駐場藝術家以專長嘅創作媒介作示範,分別有吳燕琳介紹個人喜愛運用嘅綠色之混合方法及乾濕作法嘅技巧、區灝藍示範如何將泥土混合成可用嘅陶泥、黃皓珵示範製作木刻版畫,仲有許開嬌示範喺紙巾上繪畫青花!題材咁有趣豐富,大家到時一定要多多支持啊!

 

節目時間表:

17/3/2018: 15:30- 16:00油畫著色示範/吳燕琳

                  16:00- 16:30陶ž泥形成 /區灝藍 

18/3/2018: 15:30- 16:00木刻版畫/黃皓珵 

                  16:30- 17:00手繪青花紙巾/許開嬌                

 

地點:L2 平台 

 

有關查詢請聯絡本中心項目主任 周小姐(電話:2319 2195,電郵:joannachow@hkbu.edu.hk)。